Наказ про облікову політику зразок

  • 2020-01-08

Накази складенні на основі законодавства України та взяті із відкритих джерел,
адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та правильність написання вказаних зразків наказів. Наказ зразок можна використовувати, як шаблон для подальшого редагування.
Наказ зразок - це короткий приклад наказу, або фрагмент самого наказу.

 


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МРІЯ ВІКТОРІЇ"

НАКАЗ
Про облікову політику на ____ рік


М.________________ " ____ " ______________20____ р.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " (далі Закон) та Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку (далі ПБО), наказу Мінфіну України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку " і Інструкції про його застосування ", та маючи право обирати форми та методи обліку.

НАКАЗУЮ:
1. Операції КС протягом 20___року відображати в бухгалтерському (фінансовому) обліку на підставі вимог Закону та П(С)БО.
2. Забезпечити протягом 20___ року незмінність відображення господарських операцій та оцінки майна.
3. Встановити межу суттєвості для оприбуткування активів на баланс в сумі ______________ грн. цінності, придбані за ціною нижче від цієї межі, списувати на витрат без оприбуткування їх до складу активів.
4. Малоцінні та швидкозношувані предмети (що придбаються і обліковуються на балансі) терміном використання більше року та вартість яких погашається нарахуванням зносу обліковуються на рахунку 112 "Малоцінні необорні активи". Нарахування зносу таких МШП здійснювати в розмірі 100% при передачі в експлуатацію. Предмети, які не відповідають цим критеріям, і строк використання яких менше одного року слід відображати на рахунку 22 до передачі в експлуатацію. Передані в експлуатацію МШП виключати зі складу активів (списувати з балансу) з подальшим контролюванням за їх рухом, зокрема оперативним кількісним обліком таких предметів по місцю експлуатації. Розцінку або уцінку основних фондів, нематеріальних активів, інших матеріальних необоротних активів до їх справедливої вартості проводити один раз на рік станом на 31 грудня або на дату реалізації таких активів у випадку їх продажу.
5. Визнання, оцінку і облік основних засобів проводити відповідно до П(С)БО 7. одиницею обліку вважати окремий об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Групування основних засобів в аналітичному обліку встановити відповідно до вимог Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку.
6. Амортизацію окремого об'єкта основних засобів розраховувати (прямолінійним або іншим) методом згідно вимог П(С)БО 7.
7. Ліквідаційну вартість об'єктів основних фондів, інших необоротних матеріальних активів, необоротних активів і нематеріальних активів не розраховувати.
8. Визнання, оцінку і облік нематеріальних активів проводити відповідно до П(С)БО 8. одиницею обліку вважати окремий об'єкт нематеріальних активів.
9. Амортизацію окремого об'єкта нематеріальних активів розраховувати виходячи з терміну корисного використання і вимог П(С)БО 8. очікуваний термін використання визначається інвентаризаційною комісією і оформляється актом, який подається в бухгалтерію відповідно до графіка документообігу.
10. довгострокові і короткострокові фінансові інвестиції обліковувати відповідно до П(С)БО 12.
11. Визнання, оцінку і облік дебіторської заборгованості здійснювати відповідно до П(С)БО 10. розмір резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок визначати відповідно до Положення про фінансові послуги.
12. Запаси обліковувати відповідно до П(С)БО 9 одиницею запасів вважати кожне найменування цінностей. При списанні запасів використовувати метод середньозваженої собівартості. Розцінку або уцінку запасів до їх справедливої вартості проводити один раз на рік станом на 31 грудня або на дату реалізації таких активів у випадку їх продажу.
13. До витрат майбутніх періодів відносити сплачену авансом орендну плату, передплату за періодичні видання, сплачені авансом рекламні послуги, інші витрати, що відносяться до наступного облікового періоду.
14. Грошові кошти та інші активи відображати в обліку і звітності згідно відповідних П(С)БО.
15. Зобов'язання відображати відповідно до П(С)БО 11 і визнавати після отримання активів.
16. Власний капітал відображати відповідно до П(С)БО 2 та 5.
17. Доходи і витрати обліковувати відповідно до П(С)БО 15 і 16.
18. Доходи і витрати включати до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування і відповідності та відображати в бухгалтерському обліку і звітності тих періодів, до яких вони відносяться.
19. Податковий облік вести відповідно до вимог податкового законодавства.
20. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера ______________________

 

Директор підпис Прізвище та ініціали

 

З наказом ознайомлені: "___" ___________ 20___ року.


_______________________ (Прізвище та ініціали)
_______________________ (Прізвище та ініціали)